انتخاب زبان
linkedin

کمیته علمی ـ فنی

کمیته علمی ـ فنی

Fanni

وظایف و اهداف  :

1ـ تلاش در جهت برقراری مبادله هیأت هایی از دانشمندان ، اساتید ، دانش آموختگان و دانشجویان دو کشور

2ـ برگزاری همایش ها در جهت تبادل نظر میان اساتید و اعضاء هیأت علمی دانشگاههای دو کشور

3ـ کمک به ترجمه و تألیف کتب علمی ، آموزشی ، پژوهشی در راستای گسترش روابط علمی دو کشور

4ـ کمک به تبادل متقابل اطلاعات مربوطه به انجام کارهای پژوهشی و تحقیقاتی علمی دو کشور

5ـ شناسائی و معرفی شخصیتهای علمی و مؤسسات علمی پژوهشی دو کشور

6ـ مبادله کتاب ، مطبوعات و مجلات علمی ، پژوهشی دو کشور

7ـ تلاش در جهت حل مشکلات علمی ، تحقیقی ، پژوهشی محققان و پژوهشگران دو کشور از طریق ایجاد ارتباط بین مراکز علمی پژوهشی دو کشور

8ـ اقدام و فعالیت در جهت ایجاد زمینه اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان دو کشور و کمک به برگزاری دورههای کارآموزی

9ـ همکاری و ارتباط با سازمانهای دولتی و غیر دولتی ذیربط دو کشور به منظور تحقق اهداف فوق

Designed by Jimy.ir