انتخاب زبان
linkedin

کمیته اقتصادی ـ بازرگانی

کمیته اقتصادی ـ بازرگانی

Bazargani

وظایف و اهداف  :

1ـ تشکیل گردهمایی و همایش های توسعه روابط صنعتی ، تجاری بین دو کشور

2ـ کمک به برگزاری نمایشگاههای صنعتی ، تجاری بین دو کشور

3ـ تلاش و کوشش در جهت تسهیل در توسعه روابط بازرگانی و صنعتی دو کشور از طریق ایجاد ارتباط بین تجار ، بازرگانان و صاحبان صنایع دو کشور

4ـ فراهم نمودن و انتشار اطلاعات مورد نیاز بازرگانان و صاحبان صنایع و اتاق های بازرگانی دو کشور

 

5ـ تلاش و فعالیت در جهت توسعه مطلوب و متوازن اقتصاد دو کشور

6ـ همکاری و ارتباط با سازمانهای دولتی و غیر دولتی ذیربط دو کشور به منظور تحقق اهداف فوق

Designed by Jimy.ir