انتخاب زبان
linkedin

شناسنامه انجمن دوستی

 

شناسنامه انجمن دوستي ايران و آلبانی

 Slide1 

اين انجمن در تاريخ 02/10/1391 به شماره 30637 بدرخواست آقای محمدحسن مهدوی مهر و دیگر هیئت موسس در اداره كل ثبت شركت ها و موسسات غير تجاري به ثبت رسيده است .


1ـ موضوع موسسه:

انجمن دوستي ايران و آلبانی يک موسسه غيردولتي ـ غيرانتفاعي است که منطبق اساسنامه و قوانين جمهوري اسلامي ايران فعاليت خود را در سطح ملي و بين المللي پيگيري خواهد نمود.


2- اولين مديران موسسه:

آقاي علی بمان اقبالی زارچ رئیس هیئت مدیره.
آقاي سعید ستاری نايب رئيس هيئت مدیره 

آقاي رضا کرمی خزانه دار  
آقاي سید رمضان محسن پور عضو هیئت مدیره .
خانم زهره قصری ضرغامی عضو هیئت مدیره

خانم ریحانه اقبالی زارچ عضو علی البدل هیئت مدیره

آقای محمود خلیل زارده عضو علی البدل هیئت مدیره


3-بازرس اصلي و عليالبدل:

آقاي سید علی حسینی به عنوان بازرس اصلي

آقای محمد رضا ارام  بازرس علی البدل

Designed by Jimy.ir