انتخاب زبان
linkedin

اسانامه انجمن دوستی ایران و آلبانی

اساسنامه انجمن دوستی ایران و آلبانی

مقدمه

با توجه به سوابق و پیشینه تاریخی فرهنگی و ضرورت ایجاد زمینه دوستی و الفت بین ملتها و علاقمندی به روابط دوستانه و ارتباط متناسب ، منطقی و متعارف و مطلوب میان کشورها و در جهت ایجاد و تداوم و ماندگاری این نوع روابط و بهره مندی از آثار حیات بخش صلح و دوستی این انجمن تشکیل می گردد .

Albania (2)

فصل اول ـ کلیات و اهداف :

ماده 1

نام سازمان مردم نهاد مورد نظر انجمن دوستی ایران و آلبانی است که در این اساسنامه به لحاظ رعایت اختصار انجمن نامیده می شود .

ماده 2

نوع فعالیت : کلیه فعالیتهای انجمن غیر سیاسی ، غیر انتفاعی و غیر دولتی بوده و در موضوع انجمن های دوستی با رعایت کامل قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران و این اساسنامه فعالیت خواهد نمود .

ماده 3

محدوده فعالیت انجمن در سطح ملی و فراملی است .

ماده 4

محل : مرکز اصلی انجمن در استان : تهران ـ شهرستان تهران به نشانی : بزرگراه ارتش ، سوهانک ، مجتمع ولایت ، ساختمان پژوهش ، شماره تلفن : 23902208 واقع است و در صورت لزوم می تواند پس از کسب مجوز از وزارت کشور برابر مقررات در سایر نقاط داخل یا خارج کشور شعبه با دفتر نمایندگی ایجاد نماید .

 

ماده 5

انجمن تابعیت جمهوری اسلامی ایران را دارد و کلیه اعضای آن التزام خود را به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اعلام می دارند .

ماده 6

مدت فعالیت انجمن از تاریخ تأسیس به مدت نامحدود می باشد .

ماده 7

دارایی اولیه انجمن اعم از منقول و غیر منقول مبلغ 000/000/1 ريال می باشد که از سوی هیأت مؤسس تماماً پرداخت شده و در اختیار انجمن قرار گرفته است .

ماده 8

هیأت مؤسس انجمن اشخاصی هستند که برای تهیه مقدمات تشکیل انجمن قیام نموده اند و بعد از تأسیس تحت عنوان مؤسس مسؤلیتی نخواهد داشت .

ماده 9

اهداف انجمن عبارتند از :

1 ـ تحکیم و گسترش روابط دوستانه و برادری بین مردم دو کشور

2 ـ پیشبرد اهداف مشترک دوملت در زمینه های فرهنگی ، علمی ، فنی ، ادبی ، هنری ، اجتماعی و زمینه سازی برای فعالیتهای اقتصادی

ماده 10

فصل دوم : ساختار

ارکان انجمن عبارتند از :

1ـ مجمع عمومی اعضا 2ـ هیأت مدیره 3ـ مدیر عامل (دبیر) 4- بازرس

 

 

ماده 11

مجمع عمومی مؤسس همان هیأت مؤسس بوده و وظایف ذیل را داراست :

1ـ انجام اقدامات اولیه برای تأسیس

2- تهیه طرح اساسنامه و تصویب آن

3- انتخاب اولین مدیران و بازرسان

تبصره 1 : اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی مؤسس در بار اول با حضور نصف بعلاوه یک اعضا بو ده و در صورت عدم حد نصاب اکثریت لازم ، در بار دوم حضور یک سوم اعضا رسمیت خواهد یافت .

تبصره 2 : تصمیمات مجمع عمومی مؤسس با اکثریت دو سوم آرا حاضرین و با تایید وزات کشور و وزارت امور خارجه اتخاذ می شود .

تبصره 3 : مجمع عمومی مؤسس با نظارت نمایندگان وزارت امور خارجه و وزارت کشور برگزار می شود .

ماده 12

مجمع عمومی عادی :

مجمع عمومی عادی متشکل از کلیه اعضا می باشد و عالیترین مرجع تصمیم گیری است که بصورت عادی یا فوق العاده تشکیل می گردد .

ماده 13

مجمع عمومی عادی سالانه در آذر ماه تشکیل خواهد شد . جلسه با حضور نصف بعلاوه یک اعضا در بار اول رسمیت یافته و با حضور هر تعداد از اعضا در بار دوم تشکیل و رسمی خواهد بود .

تبصره 1 : اکثریت لازم جهت اتخاذ تصمیم مجمع عمومی عادی نصف بعلاوه یک آرا حاضرین در جلسه رسمی مجمع می باشد مگر در خصوص انتخاب مدیران یا بازرسان که با رأی اکثریت نسبی خواهد بود . در صورتیکه در دعوت نخست ، اکثریت حاصل نشد ، جلسه دوم به فاصله حداقل 15 روز تشکیل و با هر تعداد از اعضا حاضر ، جلسه رسمیت خواهد یافت .

تبصره 2 : مجمع عمومی عادی ممکن است به صورت فوق العاده در هر زمان به تقاضای هیأت مدیره یا بازرس (ها) یا به درخواست یک پنجم اعضا ـ در صورتیکه هیأت مدیره یا بازرس ظرف مدت 20 روز درخواست اعضا مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عمل ننماید ـ تشکیل  می گردد .

تبصره 3 :دعوت برای برگزاری مجامع عمومی پس از هماهنگی و کسب نظر موافق وزارت کشور و وزارت امور خارجه از طریق درج آگهی در روزنامه کثرالانتشار حداقل 15 روز و حداکثر 30 روز قبل از برگزاری مجمع و با دعوت کتبی صورت می پذیرد .

تبصره 4 : روزنامه کثر الانتشار برای درج آگهی های انجمن روزنامه اطلاعات می باشد .

ماده 14

وظایف مجمع عمومی عادی :

1 ـ انتخاب اعضای هیأت مدیره و بازرسان ( اصلی و علی لابدل )

2 ـ استماع و رسیدگی به گزارش هیأت مدیره و بازرس (ها)

3 ـ تعیین خط مشی کلی انجمن

4ـ بررسی و تصویب یا رد پیشنهادهای هیأت مدیره

5 ـ تصویب ترازنامه و بودجه انجمن

6 ـ تعیین روزنامه کثر الانتشار جهت درج آگهی ها و دعوتنامه ها

7 ـ تعیین حق عضویت

8 ـ عزل اعضای هیأت مدیره و بازرسان

9 ـ تصویب انتشار نشریه  

 

 

 

 

ماده 15

مجمع عمومی فوق العاده :

مجمع عمومی فوق العاده با شرایط زیر تشکیل خواهد شد :

1ـ با درخواست اکثریت اعضای هیأت مدیره یا بازرس

2ـ با درخواست یک پنجم اعضاء در صورتیکه هیأت مدیره یا بازرس ظرف مدت 20 روز درخواست اعضاء مبنی بر برگزاری مجمع عمومی عمل ننماید .

تبصره 1ـ اکثریت لازم جهت تشکیل مجمع عمومی فوق العاده بار اول همان شرایط مجموع عمومی عادی می باشد و در بار دوم با حضور بیش از یک سوم اعضا که حق رأی دارند تشکیل می گردد .

تبصره 2ـ تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده با آرای دو سوم اعضای حاضر در جلسه معتبر خواهد بود .

ماده 16

وظایف مجمع عمومی فوق العاده :

1ـ تصویب تغییرات اساسنامه

2ـ بررسی و تصویب یا رد انحلال انجمن

3ـ تغییر در میزان سرمایه

4ـ انحلال قبل از موعد

5ـ هرگونه تغییر در ماهیت

ماده 17

مجامع عمومی توسط هیأت رئیسه ای مرکب از یک رئیس ، یک منشی و دو ناظر اداره میشودند .

تبصره 1: اعضای هیأت مدیره رئیسه نباید از بین کاندیدهای هیأت مدیره و بازرسان باشند که با اعلام قبولی نامزدی خود در مجمع عمومی ، انتخاب خواهند شد .

تبصره 2: رئیس هیأت مدیره رئیس هیأت رئیسه مجمع عمومی خواهد بود مگر اینکه موضوع عزل یا انتخاب هیأت مدیره باشد .

تبصره 3: مجامع عمومی عادی ، عادی فوق العاده و فوق العاده با نظارت وزارت کشور و وزارت امور خارجه برگزار می شود .

تبصره 4: تصمیمات متخذه تمامی مجامع پس از تأیید مراجه نظارتی مذکور قابل اجرا خواهد بود .

ماده 18

هیأت مدیره :

انجمن دارای هیأت مدیره ای مرکب از 5 نفر عضو اصلی و 2 نفر عضو علی البدل خواهد بود

تبصره 1ـ جلسات هیأت مدیره با حضور بیش از نصف اعضا رسمیت یافته و تصمیمات متخذه با اکثریت آرا حاضرین معتبر خواهد بود .

تبصره 2ـ شرکت اعضای هیأت مدیره در جلسات ضروریست و غیبت هر یک از اعضا بدون عذر موجه و بدون اطلاع قبلی تا 3 جلسه متوالی یا 5 جلسه متناوب در طول سال در حکم استعفای عضو غایب خواهد بود .

تبصره 3ـ دعوت از اعضای هیأت مدیره می بایست حداقل 2 روز قبل از تشکیل جلسه به صورت قانونی انجام پذیرد

ماده 19

در صورت استعفا یا فوت یا سلب شرایط از هر یک از اعضا هیأت مدیره یا بازرس ، عضو علی البدل برای مدت باقیمانده هیأت مدیره یا بازرس به جای عضو اصلی انجام وظیفه خواهد نمود .در صورتی که تعداد هیأت مدیره یا بازرس به هر دلیل کمتر از تعداد اعضای اصلی شود و ورود اعضای علی البدل نیز موجب تکمیل آن نشود انتخابات مجدد حسب مورد به صورت عادی یا عادی فوق العاده در مهلت قانونی به منظور تعداد باقیمانده اعضابرگزار خواهد شد .

 

 

 

ماده 20

هیأت مدیره علاوه بر جلساتی که بطور مرتب و حداقل ماهی 2 بار تشکیل می گردد بنا به ضرورت با دعوت کتبی یا تلفنی رئیس یا نایب رئیس تشکیل جلسه فوق العاده خواهد داد .

تبصره : نحوه تشکیل جلسه فوق العاده بموجب آئین نامه داخلی است که به تصویب هیأت مدیره خواهد رسید .

ماده 21

اعضای هیأت مدیره حداکثر ظرف مدت یک هفته پس از انتخاب شدن از بین خود یک نفر رئیس و یک نفر نایب رئیس و یک نفر خزانه دار انتخاب خواهند نمود ، حدود اختیارات آنها را اساسنامه ـ انجمن یا آیین نامه ای که به تصویب مجمع عمومی اعضاء خواهد رسید مشخص می نماید .

تبصره 1ـ هیأت مدیره موظف است پس از تعیین سمتها ، حداکثر تا یک هفته از بین خود یا خارج یک نفر را به سمت مدیر عامل ( دبیر ) انتخاب نموده و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین می نماید .

تبصره 2ـ مدیر عامل (دبیر ) نمی تواند در عین حل رئیس هیات مدیره باشد مگر با تصویب سه چهارم آرا حاضرین اعضای مجمع عمومی

تبصره 3ـ هیأت مدیره در هر موقع می تواند افراد فوق الذکر را از سمت های مذکور عزل کند .

تبصره 4ـ هیأت مدیره در صورت لزوم می تواند سمتهای دیگری برای سایر اعضای هیأت مدیره تعریف نماید

تبصره 5ـ هیچ فردی نمی تواند همزمان عضویت در هیأت مدیره و بازرسی بیش از یک انجمن دوستی را عهده دار باشد .

ماده 22

هیأت مدیره برای مدت 2 سال انتخاب خواهد شد . انتخاب مجددآنها برای دوره های بعدی بلامانع است .

 

ماده 23

هیأت مدیره نماینده قانونی انجمن بوده و وظایف و اختیارات آن در چارچوب اساسنامه به شرح ذیل می باشد :

حفظ و حراست اموال منقول و غیر منقول ، رسیدگی به حسابها ، پرداخت دیون و وصول مطالبات ، اجرای مصوبات مجامع عمومی ، افتتاح حساب در بانکها طی انجام تشریفات قانونی ، تعقیب جریانات قضایی ، اداری و ثبتی در کلیه مراحل قانونی در محاکم ، تعیین حکم و تعیین وکیل و اذل آن ، قطع و فصل دعاوی از طریق سازش مصالحه و در صورت اقتضا تفویض و واگذاری تمام یا قسمتی از اختیارات خود و هر شخص دیگر اعم از حقوقی یا حقیقی با حق توکیل و سایر وظایفی که بر اساس اساسنامه به هیأت مدیره واگذار گردیده است به صورت کلی هیأت مدیره می تواند هر اقدام و معامله ای را که ضروری بداند در مورد نقل و انتقال اموال منقول که مستلزم تصویب مجمع عمومی باشد پس از تصویب مجمع به نام انجمن انجام دهد .

همچنین هیأت مدیره موظف است سه ماه قبل از پایان تصدی خود ، از مجمع عمومی عادی به منظور انتخابات هیأت مدیره و بازرس جدید دعوت نماید . هیأت مدیره باید قبل از درج آگهی در روزنامه کثیر الانتشار برای برگزاری مجامع عمومی دستور کار مجمع ، زمان و مکان برگزاری را با وزارت کشور و وزارت امور خارجه هماهنگ نموده و حداکثر یک هفته قبل از برگزاری مجمع فهرست کامل اعضای انجمن را به تایید آن دستگاهها برساند و حداقل 40 روز قبل از پایان تصدی خود نتیجه انتخابات را به وزارت کشور و وزارت امور خارجه اعلام نماید .

تبصره 1 : جز درباره موضوعاتی که به موجب مفاد این اساسنامه اخذ تصمیم و اقدام درباره آنها در صلاحیت خاص مجمع عمومی اعضا است ، هیأت مدیره کلیه اختیارات لازم را برای اداره امور مشروط به رعایت حدود اهداف و اساسنامه را دارا میباشد .

تبصره 2 : هیأت مدیره پس از تصویب می تواند در انجام معاملات و یا پرداخت هزینه های جاری انجمن تا مبلغ .... ریال بدون تصویب مجمع عمومی راساً اقدام نمایند .

 

 

 

 

ماده 24

انجمن دارای یک نفر بازرس اصلی و یک نفر بازرس علی البدل می باشد که در مجمع عمومی عادی و رای کتبی و برای مدت یک سال انتخاب میگردد . انتخاب مجدد بازرسان بلا مانع      می باشد .

ماده 25

اشخاص ذیل نمی توانند به عنوان بازرس انتخاب شوند :

1ـ کسانی که به علت ارتکاب جرم و به موجب حکم قطعی دادگاه از حقوق اجتماعی کلاً و یا بعضاً محروم شده باشند .

2ـ مدیران و مدیر عامل

3ـ اقربای سببی و نسبی مدیران و مدیرعامل تا درجه سوم از طبقه اول و دوم

4ـ همسر اشخاص مذکور در بند 2

ماده 26

وظایف بازرس به شرح ذیل است :

1ـ بررسی کلیه اسناد و اوراق مالی و تهیه گزارش برای مجمع عمومی

2ـ مطالعه گزارش سالانه هیأت مدیره اعم از مالی و غیر مالی و تهیه گزارش عملکرد برای اطلاع مجمع عمومی

3ـ گزارش هرگونه تخلف هیأت مدیره از مفاد اساس نامه به مجمع عمومی

4ـ اظهار نظر کتبی درباره صحت صورت دارایی ، عملکرد و مطالب و اطلاعاتی که هیأت مدیره و مدیران در اختیار مجمع عمومی گذاشته اند

5ـ سایر وظایفی که اساسنامه و قوانین و مقررات موضوعه به عهده بازرس قرار داده است .

تبصره : بازرس میتواند بدون داشتن حق رای در جلسات هیأت مدیره شرکت نماید .

 

 

ماده 27

بازرس می تواند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی را در مورد عملیات انجمن انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوطه را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهد و در صورت لزوم تقاضای تشکیل فوق العاده مجمع عمومی را بنماید .

ماده 28

هیأت مدیره ، مدیر عامل (دبیر)و بازرسان تا زمانی که جانشین آنها از سوی مجمع عمومی انتخاب نشده اند در مسئولیت خود باقی خواهند ماند

ماده 29

مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی انجمن است و در حدود اختیاراتی که از طرف هیأت مدیره و اساسنامه به وی تفویض میگردد نماینده انجمن محسوب شده و از طرف انجمن حق امضا دارد .

تبصره 1: عزل مدیرعامل از اختیارات هیأت مدیره می باشد که باید مستند و مدلل باشد

تبصره 2: دوره تصدی مدیرعامل از مدت مسئولیت هیأت مدیره بیشتر نخواهد بود لیکن انتخاب مجدد او طبق مقررات این اساسنامه بلامانع می باشد مدیرعامل درصورت انقضا مدت تصدی موظف است تا تعیین جانشین وظایف محوله را انجام دهد

تبصره 3: کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور با امضا مدیرعامل و خزانه دار و در غیاب خزانه دار با امضا رئیس هیأت مدیره و با مهر انجمن معتبر خواهد بود

ماده 30

مدیرعامل(دبیر) مجری مصوبات مجمع عمومی و هیأت مدیره بوده و دارای اختیارات و مسئولیت های ذیل می باشد :

1ـ نمایندگی قانونی در مراجع رسمی و نهادها و دربرابر اشخاص حقیقی و حقوقی

2ـ استخدام و عزل و نصب کارکنان در حدود ضوابط ومصوبات هیأت مدیره

3ـ نگهداری دارایی ، اموال ، حسابها ، اسناد و دفاتر انجمن

4ـ اعمال اختیاراتی که به صورت موردی یا قطعی از جانب هیأت مدیره به وی تفویض شده باشد

5ـ ارائه پیشنهاد های لازم در زمینه گشترش ، بهبود و هماهنگی در فعالیتهای انجمن به هیأت مدیره جهت ارائه به مجمع عمومی

6ـ تهیه پیش نویس ترازنامه ، بودجه ، خط مشی و گزارش سالیانه جهت بررسی هیأت مدیره و ارسال به مجمع عمومی

7ـ تهیه پیش نویس آئین نامه های موردلزوم جهت طرح و تصمیم گیری در هیأت مدیره

8ـ نظارت و ایجاد هماهنگی در فعالیت شعب ، نمایندگی ها و دفاتر پس از طی مراحل قانونی

9ـ پیشنهاد برگزاری جلسه مجمع عمومی فوق العاده با ذکر علل موجه برای تصویب به هیأت مدیره

10ـ انجام سایر وظایف و اختیاراتی که طبق اساسنامه و قوانین و مقررات مربوطه به مدیر عامل ( دبیر ) محول شده یا بشود

ماده 31

حقوق و مزایای مدیر عامل بوسیله هیأت مدیره تعیین می گردد .

در صورتیکه مدیر عامل (دبیر ) از اعضای هیأت مدیره نباشد بدون داشتن حق رای می تواند در جلسات هیأت مدیره شرکت نماید .

ماده 32

کمیته ها :

انجمن دارای چهار کمیته اصلی اجرایی می باشد که برای تحقق اهداف انجمن بوجود آمده است و مسئولین آنها برای مدت دو سال توسط هیأت مدیره انتخاب می گردند . انتخاب مجدد آنها بلامانع می باشد .

تبصره : مدت مسؤلیت اعصای کمیته ها نمی تواند بیش از مدت مسؤلیت هیأت مدیره باشد .

 

 

ماده 33

کمیته های اصلی اجرایی عبارتند از :

1ـ کمیته فرهنگی ـ هنری

2ـ کمیته علمی ـ فنی

3ـ کمیته اجتماعی ـ ارتباطات

4ـ کمیته اقتصادی ـ بازرگانی

تبصره : تعداد و عنوان کمیته ها بنا به تشخیص و پیشنهاد هیأت مدیره یا یک سوم اعضاء انجمن و تأیید وزارت امور خارجه و تصویب مجمع عمومی می تواند افزایش یابد .

ماده 34

اهداف و وظایف کمیته فرهنگی ـ هنری :

1ـ فراهم کردن زمینه های مبادله هیأت های فرهنگی ـ هنری

2ـ ایجاد زمینه های لازم برای مبادله برنامه های رادیوئی ، تلویزیونی ، فیلم و موسیقی

3ـ برگزاری جلسات معرفی دانشمندان ، شعرا ، ادبا و نویسندگاه دو کشور

4ـ ترجمه و چاپ آثار و مقالات دانشمندان ، نویسندگان ، شاعران و هنرمندان دو کشور

5ـ برگزاری نمایشگاههای کتاب ، عکس ، نقاشی ، صنایع دستی

6ـ برگزاری مراسم و مناسبتهای ملی مذهبی دو کشور در راستای تحکیم دوستی دو ملت

7ـ طرح پیشنهاداتی مؤثر و مفید در گسترش زبان و ادبیات دو کشور

8ـ برقراری ارتباط با دانشمندان ، اساتید ، دانشجویان ، دانش آموختگان دو کشور

9ـ برگزاری یادمانهای مختلف و اعطاء جوایز ویژه به برجستگان دو کشور

10ـ فراهم نمودن شرایط مبادله تیمهای ورزشی و ایجاد تسهیلات برگزاری دورهای آموزشی ورزشی و تبادل دانش فنی مربیان و کمک به تسهیل ایجاد هماهنگی بین فدارسیونهای ورزشی دو کشور

11ـ کمک به توسعه گروههای گردشگری بین دو کشور

12ـ ارتباط و همکاری با دستگاههای دولتی و غیر دولتی ذیربط دو کشور برای تحقق اهداف فوق

ماده 35

وظایف و اهداف کمیته علمی ـ فنی :

1ـ تلاش در جهت برقراری مبادله هیأت هایی از دانشمندان ، اساتید ، دانش آموختگان و دانشجویان دو کشور

2ـ برگزاری همایش ها در جهت تبادل نظر میان اساتید و اعضاء هیأت علمی دانشگاههای دو کشور

3ـ کمک به ترجمه و تألیف کتب علمی ، آموزشی ، پژوهشی در راستای گسترش روابط علمی دو کشور

4ـ کمک به تبادل متقابل اطلاعات مربوطه به انجام کارهای پژوهشی و تحقیقاتی علمی دو کشور

5ـ شناسائی و معرفی شخصیتهای علمی و مؤسسات علمی پژوهشی دو کشور

6ـ مبادله کتاب ، مطبوعات و مجلات علمی ، پژوهشی دو کشور

7ـ تلاش در جهت حل مشکلات علمی ، تحقیقی ، پژوهشی محققان و پژوهشگران دو کشور از طریق ایجاد ارتباط بین مراکز علمی پژوهشی دو کشور

8ـ اقدام و فعالیت در جهت ایجاد زمینه اعطای بورس تحصیلی به دانشجویان دو کشور و کمک به برگزاری دورههای کارآموزی

9ـ همکاری و ارتباط با سازمانهای دولتی و غیر دولتی ذیربط دو کشور به منظور تحقق اهداف فوق

 

 

 

ماده 36

وظایف و اهداف کمیته اجتماعی ـ ارتباطات :

1ـ تلاش در جهت توسعه روابط از طریق ایجاد ارتباط بین شخصیتهای برجسته دو کشور

2ـ ایجاد زمینه تشویق رسانه های جمعی برای تهیه مقالات و برنامه های سمعی ، بصری از تحولات و رویدادهای مختلف دو کشور

3ـ اطلاع رسانی با استفاده از ابزارهای رسانه ای موجود برای شناساندن و معرفی دو کشور برای قوانین و مقررات

4ـ ایجاد ارتباط متقابل میان سازمانها مردم نهاد (NGO) دو کشور پس از تأیید وزارت کشور و وزارت امور خارجه و با رعایت قوانین و مقررات کشور

5ـ تلاش و اقدام برای اطلاع رسانی صحیح در جهت خنثی سازی اخبار و گزارشهای نادرست علیه جمهوری اسلامی ایران

6ـ تلاش و کوشش در جهت توسعه مطلوب ارتباطات اجتماعی میان دو کشور

7ـ همکاری و ارتباط با سازمانهای دولتی و غیر دولتی ذیربط دو کشور به منظور تحقق اهداف فوق

ماده 37

وظایف و اهداف کمیه اقتصادی ـ بازرگانی :

1ـ تشکیل گردهمایی و همایش های توسعه روابط صنعتی ، تجاری بین دو کشور

2ـ کمک به برگزاری نمایشگاههای صنعتی ، تجاری بین دو کشور

3ـ تلاش و کوشش در جهت تسهیل در توسعه روابط بازرگانی و صنعتی دو کشور از طریق ایجاد ارتباط بین تجار ، بازرگانان و صاحبان صنایع دو کشور

4ـ فراهم نمودن و انتشار اطلاعات مورد نیاز بازرگانان و صاحبان صنایع و اتاق های بازرگانی دو کشور

 

5ـ تلاش و فعالیت در جهت توسعه مطلوب و متوازن اقتصاد دو کشور

6ـ همکاری و ارتباط با سازمانهای دولتی و غیر دولتی ذیربط دو کشور به منظور تحقق اهداف فوق

ماده 38

شرایط عمومی عضویت : پذیرش و رعایت اساسنامه ، دارا بودن تابعیت جمهوری اسلامی ایران ، پرداخت حق عضویت ، محروم نبودن از حقوق اجتماعی ، اعتقاد به نظام جمهوری اسلامی ایران و موافقت هیأت مدیره .

شرایط اختصاصی : برخورداری از تحصیلات علمی و تجارب مفید در زمینه رابط دو کشور ، از ایرانیان فارغ التحصیل از دانشگاههای آن کشور باشد ، از فارغ التحصیلان دانشگاههای ایران در رشته زبان و ادبیات آن کشور باشد ، از پژوهشگرانی که در رابطه با آن کشور مطالعات و تالیفی داشته اند باشد ، از افراد با تجربه در حوزه های اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی یا از دیپلماتهای ج.ا.ا و یا نمایندگان مجلس شورای اسلامی باشد .

تبصره : عضویت افراد منوط به دارا بودن تمامی شرایط عمومی و حداقل یکی از شرایط اختصاصی می باشد و هیأت مدیره موظف است بلافاصله مشخصات اعضارا به وزارت کشور و وزارت امور خارجه اعلام نماید .

انواع عضویت :

1ـ عضویت اصلی (پیوسته) : عضویتی است که در آن عضو علاوه بر دارا بودن کلیه شرایط عمومی ؛ حداقل یکی از شرایط اختصاصی را دارا بوده و عضویت آن علاوه بر تأیید           هیأت مدیره به تأیید وزارت امور خارجه رسیده باشد .

2ـ عضویت افتخاری (وابسته) : عضویتی است که در آن عضو دارای تمامی شرایط عمومی به جز پرداخت حق عضویت بوده و فاقد شرایط اختصاصی می باشد . افراد علاقمند به گسترش روابط دو کشور که واجد شرایط عضویت اصلی نباشد می توانند به صورت افتخاری پذیرفته شوند . عضو افتخاری فاقد حق رای بوده و نمی تواند عضویتی در هیأت مدیره و بازرسی داشته باشد .

 

 

فصل سوم : بودجه و مواد متفرقه

ماده 39

بودجه انجمن از طریق همیاری و کمکهای نقدی و غیر نقدی اشخاص حقیقی و حقوقی ، هدایا ، وقف ، حق عضویت و سایر فعالیتهای قانونی و مجاز طبق مفاد اساسنامه تأمین می گردد .

ـ استفاده ازمنابع خارجی و بین المللی با رعایت قوانین و مقررات بلامانع است .

ماده 40

انجمن مکلف است در آمد و هزینه های انجمن را در دفاتر قانونی ثبت و شرح بیلان آن را همراه با گزارش عملکرد اجرائی حداکثر تا دو ماه پس از پایان هر سال مالی به وزارت کشور و وزارت امور خارجه ارائه نماید . چنانچه مراجع مذکور در طول سال حسب مورد درخواست گزارش مالی یا اجرایی نمایند انجمن موظف به ارائه آن است .

تبصره 1: هیأت مدیره مکلف است نسبت به افتتاح حساب بانکی به نام انجمن در یکی از بانکهای رسمی اقدام نموده و کلیه درآمدهای حاصله سالانه را مطابق اساسنامه صرف اهداف و وظایف نماید. چنانچه وجوهی مازاد بر هزینه های انجمن موجود باشد را در همان حساب نگهداری نماید .

تبصره 2 : سال مالی انجمن منطبق با سال شمسی بوده و همواره به پایان اسفند ماه ختم     می شود به استثناء سال مالی اول که از بدو تأسیس لغایت اسفند ماه همان سال خواهد بود . کلیه مدارک ، پروندها و مکاتبات در دفتر مرکزی انجمن نگهداری می شود .

تبصره 3: مکاتبات رسمی انجمن با امضاء مدیر عامل (دبیر) صورت می پذیرد .

تبصره 4 : مصوبات و صورتجلسات هیأت مدیره در دفاتر مخصوصی به ترتیب تاریخ ، ثبت و به امضای اعضای ذیربط خواهد رسید .

ماده 41

هیأت مدیره مکلف است هرگونه پیشنهاد تغییر یا اصلاح اساسنامه را به وزارت کشور و وزارت امور خارجه اعلام نماید و در صورت موافقت وزارت کشور و وزارت امور خارجه به تصویب مجمع عمومی رسانده و نتیجه آن را برای انجام تشریفات اداری به وزارت کشور اعلام نماید .

 

ماده 42

هیأت مدیره مکلف است تغییرات نشانی اعم از محل ، شماره های تماس و پست الکترونیک انجمن را به وزارت کشور و وزارت امور خارجه اعلام نماید .

ماده 43

انجمن دارای سربرگ و مهر آرم مخصوص خواهد بود که متن آن با تصویب هیأت مدیره و برابر مقرارت تهیه خواهد شد . هیأت مدیره مکلف است نمونه سربرگ ، مهر و آرم تهیه شده را به وزارت کشور و وزارت امور خارجه ارسال نماید .

تبصره : هیأت مدیره در حفظ و حراست از مهر و آرم مسئولیت قانونی دارد .

ماده 44

انحلال : در صورت انحلال انجمن مجمع عمومی فوق العاده حداقل 3 نفر را بعنوان هیأت تصفیه انتخاب و این هیأت موظف خواهد بود پس از رسیدگی به حسابها و تصفیه بدهی و وصول مطالبات باقیمانده و تعیین دارایی مسلم اعم از منقول و غیر منقول دارایی انجمن را به تصویب مجمع عمومی فوق العاده برساند . هیأت مذکور موظف است نتیجه را به وزارت کشور و وزارت امور خارجه ارائه نماید .

تبصره 1 : مجمع عمومی فوق العاده موظف است دارایی سازمان را پس از انحلال با نظارت وزارت کشور و وزارت امور خارجه به یکی از سازمانهای مردم نهاد با موضوع فعالیت مشابه واگذار نماید .

تبصره 2 : تصفیه امور مربوط به انجمن بر طبق مفاد اساسنامه و قوانین موضوعه صورت خواهد پذیرفت .

تبصره 3 : هیأت تصفیه از بین خود یک نفر را بعنوان مدیر تصفیه انتخاب می نماید .

تبصره 4 : مدیر تصفیه موظف است یک نسخه از گزارش تصفیه انجمن را به وزارت کشور و ثبت شرکتها ارائه نماید .

ماده 45

چنانچه فعالیتهای انجمن نیازمند کسب مجوز خاص از سایر دستگاه های دولتی باشد ، انجمن   موظف است نسبت به کسب مجوز مورد نظر اقدام نماید .

ماده 46

در جهت پایبند بودن انجمن به قوانین به منظور تحقق وظایف و اهداف انجمن و کمیته های مربوطه و رعایت قانون مداری ، انجمن همواره طبق قوانین ، موازین ، آیین نامه ها و ضوابط کشور و دستور العمل وزارت امور خارجه و وزارت کشور در مورد انجمن دوستی ، عمل و فعالیت نماید .

ماده 47

به مواردی که در این اساسنامه پیش بینی نشده است بر اساس قوانین موضوعه و عمومیات قانون تجارت عمل خواهد شد .

ماده 48

این اساسنامه مشتمل بر 1 مقدمه 3 فصل و 48 ماده و 40 تبصره در نشست                    مورخ 1390/9/30 مجمع عمومی مؤسس به تصویب رسید .

Designed by Jimy.ir