انتخاب زبان
linkedin

بسته اصلاحات اقتصادی جدید در آلبانی

 نخست وزیر آلبانی بسته اصلاحات اقتصادی جدیدی رونمایی کرد.

  نخست وزیر آلبانی بسته اصلاحات اقتصادی جدیدی را رونمایی کرد که در آن مالیات اخذ شده از فعالیت های کمک کننده به رشد تولید حذف می شود. 

Sali Berisha

ادامه مطلب: بسته اصلاحات اقتصادی جدید در آلبانی

Designed by Jimy.ir